Priser fra 1. januar 2023 - inkl. avg.

Priser nettleie 2023 husholdninger

Merverdiavgift (for tiden 25%) og kommer i tillegg på næring.

Avgift til Enova SF på 1 øre/kWh er inkludert i husholdningsforbruk på energileddet og avgift til Enova SF på 800 kr/år pr målepunkt er inkludert i fastleddet for næring.

Se mer informasjon på www.enova.no

Sommertariff: 01.05 - 30.09

vintertariff 01.10 - 30.04.

Dag: kl 0600 – 22.00, natt fra kl 22.00-06.00

Husholdninger og offentlig forvaltning i forsyningsområdet er fritatt forbruksavgift. Næringskunder må betale en redusert sats som f.t er 0,546 øre/kWh. Fullstendig informasjon finnes hos Skatteetaten.

Priser nettleie 2023 Små næringer


Små næring for inntil 100.000 kWh/år maks OV på 160A/230V og 100 A/400V.

Store næringers effektledd avregnes med foregående måneds høyeste timemaks.

Alle tariffer avregnes og faktureres månedlig.

Plusskunder

Da produksjonen inn i lavspentnettet er med på å redusere kraftlagets overføringstap vil plusskundene får et negativt energiledd for den energien de mater inn på kraftlagets lavspentnett.

6,3 øre/kWh kreditert på nettleiefaktura for energi levert inn på Repvåg Kraftlags lavspentnett.

Ellers ordinær nettleietariff for fastledd og energiuttak fra nettet.

AMS gebyr

Kr 1.500,- eks mva. Det er innført et AMS gebyr for kundene som ikke tillater montering av AMS målere med en kommunikasjonsenhet.