Installasjonsarbeid
Bilde av byggeplass med strøminstallasjon. Foto.

VIKTIG INFO

Nettinord har tatt i bruk Volue Elsmart for elektronisk håndtering av melding om installasjonsarbeid, mer informasjon finner du her: Volue Elsmart elsmart.com.

Hva skal meldes i Elsmart

  • Ny installasjon
  • Nytt anlegg
  • Utvidelse og endring av overbelastningsvern/hovedsikring
  • Endring eller utskiftning av kortslutningsvern/inntak
  • Arbeid i målepunkt
  • Bruksendring

Melding om arbeid/installasjonsarbeid

I henhold til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg - Kapittel III. Dokumentasjon, informasjon og melding - Lovdata skal det sendes melding til netteier/DLE (eller i visse tilfeller til DSB) før utførelse og endringer av anlegget påbegynnes.

Meldinger

Ved nyinstallasjon og før ethvert inngrep i netteiers måleinstallasjon skal det sendes melding til nettselskapet. Meldingen skal sendes elektronisk.

Før ethvert inngrep i netteiers måleinstallasjon skal netteier ha gitt sitt samtykke på forhånd (navn angis på ferdigmelding).

Ferdigmelding skal sendes ved nyanlegg, endring/utvidelse av stikkledning og etter ethvert inngrep i netteiers måleinstallasjon.

Nettinord spenningssetter/tilkobler ikke en installasjon/anlegg før ferdigmelding foreligger.

Viktig med riktige vedlegg

Det er ulike krav til vedlegg som skal følge med en melding alt etter hvilken type arbeider som skal utføres.

Her er en generell oversikt over de vedlegg som skal ligge ved en komplett utfylt "Melding om installasjon":

  • Nettilknytningsbestilling ved nyanlegg med underskrift fra den nye kunden før melding godkjennes
  • Situasjonskart (målestokk 1:500) målsatt med avstander til faste punkter i terrenget

Husk at vedleggene må legges ved når du registrerer inn "Melding om installasjonsarbeid". Er vedleggene riktige fra starten av unngår du at saksbehandlingen tar lenger tid fordi vi må avvise meldingen i systemet.

Når er det ikke behov for å sende inn melding om installasjonsarbeider

Det er ikke nødvendig å sende melding for mindre utvidelser og forandringer som ikke medfører bruksendringer og som ikke berører vern mot overstrøm herunder vern mot overbelastning, kortslutning og måleinstallasjon.

Tilgang til Elsmart

For å få tilgang til Elsmart må elektroentreprenøren registrere seg i Elsmart elsmart.com.